Algemene voorwaarden

Blijdorp Advocatuur BV

Artikel 1: Algemeen

Mr drs L.J. Blijdorp  (hierna te noemen: Blijdorp) verricht haar werkzaamheden als advocaat, alsmede alle overige juridische en advieswerkzaamheden, danwel werkzaamheden van welke aard ook, vanuit Blijdorp Advocatuur BV (hierna te noemen: het kantoor).


Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Blijdorp en het kantoor enerzijds, en de opdrachtgever anderzijds, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd en met volledige terzijdestelling van algemene  of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever.


Artikel 3: Opdracht

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Het kantoor en Blijdorp zullen  deze overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die hierbij mag worden verwacht.

Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Blijdorp en het kantoor is aanvaard.

Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door Blijdorp zelf.

Uitvoering van werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.


Artikel 4: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

Bij het inschakelen van derden zal het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derden.


Artikel 5: Honorarium

Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het kantoor  is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Tenzij tussen het kantoor en de opdrachtgever  anders is overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op een vast uurtarief, doch kan variabel zijn, afhankelijk van ervaring en specialistische kennis van Blijdorp. Dit tarief wordt bij de acceptatie van de opdracht vastgesteld. Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, kunnen de door het kantoor gehanteerde tarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan.

Onder de kantoorkosten worden begrepen: porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten en dergelijke, een en ander bepaald op 7% van het in rekening te brengen honorarium. Voor de door het kantoor voorgeschoten uitgaven zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten uittreksels etc. worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht zonder verdere opslag.


Artikel 6: Betalingen

Betaling van alle door het kantoor verzonden declaraties dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van het kantoor  vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke – ook die uitstijgen boven het liquidatietarief – en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die het kantoor  maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval als minimum 15% van de uitstaande hoofdsom.

Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor en Blijdorp op de factuur genoemde bankrekening, danwel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de client.

Ingeval de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan het kantoor weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. Noch het kantoor noch Blijdorp is  aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van niet opstarten danwel opschorten danwel staken van de werkzaamheden op deze gronden.


Artikel 7: Gelden van derden

Het kantoor heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Blijdorp Advocatuur BV, hierna te noemen: derdenrekening. Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de client danwel voor derden kunnen worden ontvangen, verplicht het kantoor zich deze gelden uitsluitend te doen overmaken op de derdenrekening.

De op de derdenrekening vergoede debetrente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van deze rekening verbonden zijn.


Artikel 8 : Einde van de opdracht

Zowel de opdrachtgever als het kantoor kan te allen tijde de overeenkomst tot opdracht opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Het kantoor danwel Blijdorp heeft in beide gevallen genoemd in de vorige regel, het recht om het dossier van de client onder zich te houden totdat de client volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Dit geldt ook voor zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Nadat de zaak is beëindigd, zal het dossier gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna dit zal worden vernietigd.


Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en het kantoor  is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie: postbus 90600, 2500 LP in Den Haag. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere opdrachtgevers worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op opdrachtgever betreft en opdrachtgever het openstaande bedrag niet tijdig onder de Geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist.

Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage. In de gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.


Artikel 10:

Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Blijdorp Advocatuur, zijnde: www.blijdorpadvocatuur.nl.  Desgewenst kan een exemplaar van deze voorwaarden kosteloos worden toegezonden.