Rechtsgebieden

Asiel- en vreemdelingenrecht

Mr Blijdorp staat als advocaat vluchtelingen bij in hun procedure om een asielstatus te verkrijgen. Nederland is partij bij het Verdrag van Genève (het zgn Vluchtelingenverdrag) en bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De strekking van deze verdragen is dat Nederland in gevallen van ernstige vervolging en initmidatie, gehouden is om vluchtelingen hier te lande verblijf toe te staan en hen een asielstatus te verlenen. In de praktijk blijken de asielproblemen van vluchtelingen vaak niet direct op juiste waarde geschat te worden door de Nederlandse Staat. Het verkrijgen van de bedoelde asiel-status vereist vaak een jarenlange juridische strijd via procedures bij de IND en de rechtbank, de Raad van State en zelfs – indien noodzakelijk – bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Cruciaal is hierbij een actieve en betrokken inzet van de rechtshulpverlener!

Mr Blijdorp adviseert en begeleidt  met regelmaat collega-advocaten en andere ketenpartners (onder meer lokale VVN-kantoren, artsen en behandelaars etc) op het gebied van staatsburgerschapswetgeving en de zaken die daarmee samenhangen.

Mediation

Mediation biedt perspectief bij elke vorm van conflict. Een mediator helpt partijen om gezamenlijk tot een oplossing van hun conflict te komen. Niet met het geven van een oordeel, maar door helder te krijgen wat partijen bindt en wat hen wezenlijk verdeeld houdt. Want in de kern van het conflict ligt ook vaak de oplossing besloten.

Door middel van mediation ontstaat de rust en ruimte om gedachten over mogelijke oplossingen de vrije loop te laten. Vervolgens kunnen de gewenste keuzes gemaakt worden die voor partijen tot een optimaal resultaat leiden. Zie voor meer informatie onder  “Mediation”.

Rechtsgebieden

Asielrecht

Mr Blijdorp staat als advocaat vluchtelingen bij in hun procedure om een asielstatus te verkrijgen.

Vreemdelingenrecht

In bepaalde situaties bestaat aanleiding om aan vreemdelingen verblijf toe te staan (“een status te verlenen”) terwijl deze mensen niet zijn aan te merken als vluchteling.

Mediation en Arbeidsrecht

Mediation biedt perspectief bij elke vorm van conflict. Een mediator helpt partijen om gezamenlijk tot een oplossing van hun conflict te komen.

Bel ons
OF