Tarieven

Daar waar mogelijk zal in de asiel- en vreemdelingrechtelijke procedures gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.Veel van onze clienten komen in aanmerking voor deze gefinancierde rechtsbijstand.

U moet er wel rekening mee houden dat de Raad voor Rechtsbijstand aan U een eigen bijdrage zal opleggen. Voor deze eigen bijdrage krijgt U een nota, die voorafgaand aan de werkzaamheden betaald moet worden. Wanneer op voorhand duidelijk is dat voor een rechtbankprocedure griffierecht geheven wordt door de rechtbank, zal dit ook aan het begin van de procedure aan U in rekening worden gebracht. Deze kosten dienen betaald te zijn voordat de advocaat een aanvang kan nemen met de werkzaamheden. Voor verdere informatie over de Raad voor Rechtsbijstand: zie www.rvr.org. Op deze site kunt U ook zelf nakijken hoe hoog, gezien de hoogte van Uw inkomen, de eigen bijdrage zal zijn die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt opgelegd.

Voor aanvraagprocedures (bijvoorbeeld voor een reguliere verblijfsvergunning) wordt geen gefinancierde rechtsbijstand verleend. Dat betekent dat U voor die trajecten altijd zelf de kosten zult moeten dragen. Aan het begin van de werkzaamheden zal een inschatting gemaakt worden van de tijd naar verwachting die met de werkzaamheden gemoeid zal zijn, zodat U weet waar U aan toe bent. U ontvangt voor deze kosten een voorschotnota. Uw advocaat bespreekt deze zaken uiteraard tijdig met U, en zal de afspraken schriftelijk bevestigen.

MR Blijdorp staat regelmatig bekeerlingen bij in de voorbereiding van hun herhaalde asielaanvraag. Een goede voorbereiding, waarin alle relevante stukken en rapporten worden verzameld, is essentieel om een zo goed mogelijke kans van slagen te hebben in de daarop volgende procedure. Vooral nu het systeem van de IND en de Raad van State erg streng is, en veel asielzoekers vaak al meerdere afwijzingen hebben ontvangen, is de ruimte waarbinnen we opereren gewoon erg smal. Het komt ook voor dat wanneer mensen een dergelijke herhaalde aanvraag willen indienen, zonder dat die voldoende is voorbereid en zonder dat de relevante stukken zijn verzameld, mr Blijdorp aangeeft dat zij die persoon niet kan bijstaan. In het wilde weg procederen is geen kunst, succes behalen wel.

Deze voorbereiding kost veel tijd, in de meeste gevallen moet je rekening houden met zeker 10-20 uur werk om een aanvraag te onderbouwen en te documenteren. Die uren worden niet vergoed door de Staat ( Raad voor Rechtsbijstand), en moeten dus door de vreemdeling zelf worden betaald. In beginsel rekenen we hiervoor een vast tarief van 10 uur a 180,= plus de BTW. Deze kosten moeten voorafgaand aan de werkzaamheden worden betaald.

Een ander soort aanvraag die veel wordt opgestart en ingediend, is die voor een uitstel van vertrek op medische gronden. De zogenaamde artikel 64 Vw procedure. Ook dit is een omvangrijk traject qua voorbereiding, waarin niet alleen alle stukken van medische behandelaars etc moeten worden verzameld, maar waarin we ook zo veel mogelijk de ondersteunende stukken aanleveren op grond waarvan moet worden aangenomen dat de betreffende persoon in zijn/ haar land van herkomst geen behandeling zal kunnen krijgen voor zijn/ haar medische klachten. Ook hiervoor geldt dat de uren die nodig zijn voor het opbouwen en voorbereiden van de aanvraag niet worden vergoed door de Staat. We brengen daarom hiervoor in beginsel 6 uur a 180,= (plus BTW) in rekening.


Voor die gevallen waarin om welke reden ook geen gefinancierde rechtsbijstand wordt verleend, wordt een concurrerend tarief van €200,= per uur (exclusief BTW) gehanteerd.

In de mediationpraktijk van dit kantoor wordt niet gewerkt op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Het uurtarief voor de mediation is €200,= per uur (exclusief BTW). Normaliter wordt dit bedrag betaald door de beide partijen samen, dus €100,= (exclusief BTW) per partij per uur.