Vreemdelingenrecht

In bepaalde situaties bestaat aanleiding om aan vreemdelingen verblijf toe te staan (“een status te verlenen”) terwijl deze mensen niet zijn aan te merken als vluchteling. Dit wordt regulier verblijf genoemd. Dit kan onder meer gaan om verblijf:

  • Vanwege medische gronden;
  • Vanwege verblijf bij een Nederlandse partner, echtgenoot of kind;
  • Vanwege staatloosheid en de onmogelijkheid om Nederland te kunnen verlaten;
  • Vanwege het feit dat iemand slachtoffer is van mensenhandel (de zgn B9-vergunning).

In de regel moeten deze procedures worden opgestart door het indienen van een MVV-aanvraag bij de Nederlandse Ambassade in het land van herkomst (MVV = Machtiging Voorlopig Verblijf).

In een enkel geval is het voor een aanvrager die al in Nederland verblijft absoluut niet mogelijk om af te reizen naar het land van herkomst om daar de aanvraag in te dienen. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op vrijstelling van de MVV. Deze vrijstelling wordt slechts in zeer beperkte omstandigheden toegekend!

Dit alles betreft een ingewikkelde wirwar van nationale en internationale wetgeving, waarbij gespecialiseerde kennis onontbeerlijk is. vanuit een jarenlange ervaring en expertise staat mr Blijdorp clienten bij in deze procedures, teneinde binnen de mogelijkheden van dat geval zo spoedig mogelijk legaal verblijf hier te lande te realiseren.

Zie voor meer informatie: www.ind.nl